Vedtægter for Blinde og Svagtseendes Audioklub.

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er: Blinde og Svagtseendes Audioklub (BSAK).
Stk. 2. Blinde og Svagtseendes Audioklub er en landsdækkende forening med eget budget og egne vedtægter.

Stk. 3. Foreningens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid valgte formand har folkeregisteradresse.

§ 2. Foreningens formål er: ved informationer og arrangementer at formidle kendskab til udviklingen indenfor audiovisuelt udstyr og dets anvendelse for blinde og svagtseende.
Formidlingen sker også gennem klubbens medlemsblad:

Leg med Lyd.

§ 3. Optagelseskriterium.

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der kan støtte foreningens formål. Dog skal alle medlemmer være indstillet på, at foreningens aktiviteter foregår på synshandicappedes præmisser.

Stk. 2. Alle, der har indbetalt deres kontingent, er medlemmer af foreningen.

Stk. 3. Foreningen kan optage støttemedlemmer, som vil modtage foreningens blad: Leg med Lyd.


§ 4. Foreningens økonomi.

Stk. 1. Foreningens økonomi baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger og økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund, eller andre eksterne donatorer.

Stk. 2. Bevilling af økonomisk støtte fra Dansk Blindesamfund og ansøgning om økonomisk støtte til eksterne donatorer i foreningens navn forudsætter, at de herved opnåede økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 3. Foreningen skal angive størrelsen af ethvert tilskud, den modtager fra for eksempel legater, fonde og offentlige/private myndigheder samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner i årsregnskabet.

Stk. 4. Foreningen skal underrette Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, såfremt foreningen står som modtager af arv.

Stk. 5. Foreningen foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i samråd med Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg.

 

§ 5. Foreningens bestyrelse.

Stk. 1. Bestyrelsen udøver, når generalforsamlingen ikke er samlet, dennes myndighed med ansvar overfor denne.

Stk. 2. Ved afstemning har et flertal af bestyrelsens medlemmer, der er medlem af Dansk Blindesamfund, til enhver tid vetoret i alle anliggender af interesse for Dansk Blindesamfund.

Stk. 3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af en dagsorden i et tilgængeligt medie, så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 4. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder og fordeler det daglige arbejde.

Stk. 5. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme den afgørende.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Disse er bemyndiget til at kvittere for beløb, der indgår til foreningen.

Stk. 7. Kassereren fører det daglige regnskab, holder bestyrelsen løbende orienteret om dette og aflægger det på generalforsamlingen i revideret stand.

Stk. 8. Regnskabet udsendes til medlemmerne i et tilgængeligt medie sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 6. Ordinær Generalforsamling.
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.

Stk. 3. Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmeret og er valgbare.


 

Stk. 4. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med angivelse af dagsordenen. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde i et tilgængeligt medie,  senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse kan ske gennem Leg med Lyd og annoncering i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden.

3. Godkendelse af referatet fra den sidst afholdte ordinære generalforsamling.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent for aktive medlemmer.
7. Fastsættelse af kontingent for støttemedlemmer.

8. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde i et tilgængeligt medie, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse).
9. Valg af bestyrelse, suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Kommende aktiviteter.
11. Eventuelt.

 

Stk. 6. Generalforsamlingen er, medmindre andet er aftalt, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Formanden sørger for, at materiale til skriftlig afstemning er til stede.

Stk. 7. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. (Bortset fra vedtægtsændringer).

Stk. 8. Afstemninger foretages ved navneopråb; men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette. Personvalg skal såfremt blot 1 deltager anmoder om det, ske ved skriftlig afstemning.

Stk. 9. Ved stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

Stk. 10. Ved stemmelighed ved afstemninger om forslag foretages omvalg. Giver afstemningen samme resultat, bortfalder forslaget.

Stk. 11. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges ved særskilt valg.

Stk. 12. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Stk. 13. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 14. Et medlem kan skriftligt overfor foreningens formand eller et andet medlem af bestyrelsen tilkendegive, at vedkommende er villig til at kandidere til et valg med angivelse af, hvilke poster vedkommende kandiderer til. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 15. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand samt sekretær.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med en kort beskrivelse af den problemstilling, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde i et tilgængeligt medie senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling ønskes afholdt.

Indkaldelse kan ske gennem Leg med Lyd og annoncering i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.

Stk. 2. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 procent af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom overfor formanden.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at skriftlig begæring herom er fremsat.

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er, medmindre andet er aftalt, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Formanden sørger for, at materiale til skriftlig afstemning er til stede.

Stk. 5. Afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling foretages ved navneopråb, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette.

 

§ 8. Regnskab og kontingent.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingentet er forfalden til betaling den 1. januar, og skal være betalt inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til at slette eventuelle restanter af medlemslisten, efter at der er blevet fremsendt en påmindelse.

 

§ 9. Revision.

Stk. 1. Revisionen foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 2. Foreningens valgte revisor kan ikke samtidigt vælges som medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved revisionen gennemgås bøger, bilag og kassebeholdning, og der foretages en almindelig regnskabsbedømmelse.

 

§ 10. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer til behandling på den ordinære generalforsamling sendes til bestyrelsen inden 1. januar.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne i et tilgængeligt medie sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4. Vedtægtsændringer, der vedtages på generalforsamlingen, fremsendes til Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg til godkendelse.

 

§ 11. Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske, når forslag herom er udsendt til medlemmerne i et tilgængeligt medie og vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og her vedtaget af mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 12. Foreningens aktiver.

 Stk. 1. Opløses foreningen, tilfalder aktiver og formue Dansk Blindesamfund, som drager omsorg for, at midlerne anvendes i henhold til foreningens formål.

Stk. 2. Det er Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg, der fører eventuelle forhandlinger på vegne af foreningen.

 

Nærværende vedtægter erstatter tidligere vedtægter henholdsvis for Blinde og Svagtseendes Båndklub (BSBK), samt Blinde og svagtseendes Audioklub, (BSAK).

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 16. februar 2008.

 

Navnet på klubbens blad er ændret på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2009.

 

Godkendt af Dansk Blindesamfunds idrætsudvalg

 

Tilbage til forside